REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „STREFA BEN 10”REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „STREFA BEN 10”

trwającej w okresie 25 września 2018 r. - 15 stycznia 2019 r.

 

 

Akcja promocyjna „STREFA BEN 10” polega na możliwości otrzymania Nagrody po dokonaniu zakupu produktów z linii BEN 10 o określonej wartości.

 

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady Akcji promocyjnej „STREFA BEN 10”.
 2. Promocja przeprowadzana będzie w dniach od 25 września 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. albo do wyczerpania zapasów Kart/Naklejek/Nagród w Sklepach „STREFY BEN 10” lub Organizatora.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora są dostępne w Załączniku numer 3 do Regulaminu.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2  DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Karta - Karta Lojalnościowa Ben 10 o wzorze ustalonym przez Organizatora, która po zapełnieniu jej 6 (sześcioma) Naklejkami, stanowi podstawę do wydania Nagrody Klientowi.
 2. Klient - osoba dokonująca Zakupu Produktów z Linii BEN 10.
 3. Nagroda - zestaw do dekoracji sznurówek z kosmitami Bena.
 4. Naklejka – naklejka holograficzna o wzorze określonym przez Organizatora, potwierdzająca fakt dokonania Zakupu, wydawana Klientowi przez Sprzedawcę.
 5. Organizator Promocji - Epee Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 29a, 70-365 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000204524, o kapitale zakładowym 62.500,00 zł, posiadająca NIP: 9552089043, REGON: 812676849.
 6. Produkty z linii BEN 10 – zabawki i inne artykuły, opatrzone znakami towarowymi BEN 10, oferowane do sprzedaży Klientom w Sklepach „STREFY BEN 10”.
 7. Promocja - Akcja Promocyjna „STREFA BEN 10”, której zasady i warunki uczestnictwa zostały opisane w niniejszym Regulaminie
 8. Sklep „STREFY BEN 10” – sklep, w którym można nabyć Produkty z linii BEN 10 biorące udział w Promocji. Aktualna lista Sklepów „STREFY BEN 10”jest dostępna w Załączniku numer 1 do Regulaminu oraz na stronie cartoonnetwork.pl/promocja/strefaben10.
 9. Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, prowadzący Sklep „STREFY BEN 10” wymieniony w Załączniku numer 1 do Regulaminu, oferujący Produkty z linii BEN 10 biorące udział w Promocji.
 10. Uczestnik – uczestnik Promocji, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, posiadający Kartę uprawniającą do otrzymania Nagrody.
 11. Zakup – zawarta przez Klienta i Sprzedawcę umowa sprzedaży co najmniej jednego Produktu z linii BEN 10 biorącego udział w Promocji o minimalnej wartości 30 zł.

 

§3  ZASADY PROMOCJI

 1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest dokonanie Zakupu w okresie obowiązywania Promocji przez Klienta i otrzymanie Karty od Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi jedną Kartę Lojalnościową Ben 10 po dokonaniu Zakupu.
 3. Sprzedawca wydaje Klientowi Naklejkę za każdy dokonany Zakup w Sklepie „STREFY BEN 10”. W przypadku dokonania przez Klienta Zakupu Produktów z linii Ben 10 o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty 30 zł – Klient otrzymuje naklejki w ilości odpowiadającej tej wielokrotności (przy czym jedna Naklejka przysługuje za każdą wydatkowaną pełną kwotę 30 zł).
 4. Za każde zebrane 6 (sześć) naklejek na Karcie, Uczestnik ma prawo do otrzymania Nagrody.
 5. Wydanie Nagrody Uczestnikowi następuje po okazaniu Sprzedawcy Karty
  z 6 (sześcioma) naklejonymi Naklejkami - w Sklepie „STREFY BEN 10”, w którym następuje wymiana i oznaczeniu przez Sprzedawcę na Karcie faktu wydania Nagrody – w sposób jednoznaczny i w miejscu do tego wyznaczonym (poprzez odcięcie jednego rogu karty).
 6. Uczestnik może zatrzymać Kartę po wydaniu mu Nagrody przez Sklep „STREFY BEN 10”, pod warunkiem oznaczenia na Karcie faktu wydania Nagrody w sposób opisany w punkcie poprzednim. Karta w ten sposób oznaczona nie może stanowić podstawy do żądania wydania kolejnej Nagrody.
 7. Uczestnik może otrzymać Nagrodę w każdym ze Sklepów „STREFY BEN 10”, niezależnie od tego, gdzie był dokonywany Zakup – pod warunkiem posiadania przez ten Sklep zapasu Nagród, umożliwiającego wydanie Nagrody przez Sprzedawcę.
 8. W przypadku, gdy w Sklepach „STREFY BEN 10”, położonych w miejscu zamieszkania Uczestnika, zapas Nagród zostanie wyczerpany – Uczestnik może (w celu otrzymania Nagrody) przesłać, w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej, Kartę z 6 (sześcioma) naklejonymi Naklejkami oraz podpisanym oświadczeniem, o treści wskazanej w Załączniku numer 2 do Regulaminu (Oświadczenie) – na adres Organizatora (Epee Polska Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 29a, 70-365 Szczecin). W przypadku otrzymania przez Organizatora przesyłki z Kartą uprawniającą do otrzymania Nagrody oraz podpisanym i wypełnionym Oświadczeniem - Organizator prześle Nagrodę Uczestnikowi na adres wskazany w Oświadczeniu, a w przypadku braku zapasu Nagród – prześle Uczestnikowi produkt z linii BEN 10 o wartości odpowiadającej Nagrodzie.
 9. Wydawanie Kart, Naklejek oraz Nagród może nastąpić wyłącznie w okresie obowiązywania Promocji.

 

§4  WARUNKI OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

 1. Przystąpienie do Promocji jest skuteczne jedynie wówczas, gdy zostaną dokonane czynności, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Bezskuteczne przystąpienie nie wywołuje żadnych skutków, o których mowa
  w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak Nagród w Sklepie „STREFY BEN 10”, spowodowanych ich wyczerpaniem na skutek obowiązywania Promocji ani też za brak pełnego asortymentu Produktów z linii BEN 10 w Sklepie „STREFY BEN 10”.

 

§5  ZMIANA ZASAD PROMOCJI

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania, zmiany lub odwołania Promocji (w tym zmiany Regulaminu) w każdym czasie bez podania przyczyny.
 2. Organizator ma prawo w każdym czasie zmienić Nagrodę przyznawaną
  w Promocji.
 3. Zmiany, o których mowa w ustępach powyższych, zostaną ogłoszone na stronie internetowej cartoonnetwork.pl/promocja/strefaben10 niezwłocznie po ich podjęciu.

 

§6  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacja o Promocji zawarta na stronach internetowych, prasie i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Organizator nie odpowiada za wadliwe lub niepełne odczytanie informacji dotyczących Promocji.
 2. Nagroda nie podlega jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi i nie może stanowić podstawy do zgłoszenia wad Produktów z linii BEN 10 nabywanych w związku z zamiarem udziału w Promocji. Nagroda nie jest częścią składową ani częścią zestawu któregokolwiek z zakupionych przez Klienta Produktów z linii BEN 10, stanowiących podstawę do wydania Nagrody.
 3. Wszelkie ewentualne skargi i żądania związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik obowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia sprzecznego z Regulaminem Promocji, celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie sprawy sporne, związane z obowiązywaniem i realizacją Promocji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.

Lista Sklepów „STREFY BEN 10”

 

Załącznik numer 1 do Regulaminu AKCJI PROMOCYJNEJ „STREFA BEN 10”

 

Lista Sklepów „STREFY BEN 10”:

 

  MIASTO SKLEP ADRES
1 BARLINEK Sklep z zabawkami ul. Gorzowska 74
2 BARTOSZYCE Świat Zabawek Galeria Inbag, ul. Orzeszkowej 2
3 BIAŁA PODLASKA Świat Zabawek Galeria SAS, ul. Sidorska 2
4 BIAŁA PODLASKA Świat Zabawek Galeria Rywal, ul.Brzeska 27
5 BIAŁYSTOK Kids World ALFA Centrum Handlowe, ul. Świętojańska 15
6 BOLSZEWO Comes ul. Zamostna 3b
7 CHEŁM Toys World Galeria Kamienica, ul. Lubelska 59
8 CHOJNICE Resler Junior ul. Stary Rynek 22
9 CHOSZCZNO Sklep z zabawkami ul. Malczewskiego 5
10 DĘBNO Sklep z zabawkami ul. Kościuszki 15
11 GDAŃSK Sklep Misie Pysie Galeria Morena, ul. Schuberta 102A
12 GDYNIA Sklep Misie Pysie Centrum Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2
13 GNIEZNO Jumbo Zabawki ul. Młodzieży Polskiej 3
14 GOSTYŃ Polter ul. Energetyka 16
15 GORZÓW WIELKOPOLSKI Pati i Maks ul. Targowa 9a
16 GRUDZIĄDZ Wyspa Szkrabów Galeria Stara Kuźnia ul. Józefa Włodka 16b
17 INOWROCŁAW Świat Zabawek Galeria Solna, ul. Wojska Polskiego 16
18 JAROSŁAW Jaś i Małgosia ul. Rynek 8  
19 JELCZ LASKOWICE Rena  Zabawki ul. Bożka 11a
20 JELENIA GÓRA Świat Zabawek Galeria Sudecka, al. Jana Pawła II 51
21 KALISZ Świat Zabawek Galeria Amber, ul. Górnośląska 82
22 KARTUZY Świat Zabawek ul. Gdańska 34
23 KATOWICE Fido ul. Przemysłowa 3
24 KĘPNO Świat Zabawek ul. Dąbrowskiego 14
25 KĘPNO Świat Dziecka ul. Rynek 33
26 KIELCE Kraina Zabawek Galeria Korona, ul. Warszawska 24
27 KLUCZBORK Bambi Dziecięca Kraina ul. Grunwaldzka 13a
28 KLUCZBORK Bambi Dziecięca Kraina ul. Piłsudskiego 22
29 KOSZALIN Hurtownia MIŚ ul. Mieszka I 14
30 KOŚCIAN Kajtek Plus ul. Piłsudskiego 20
31 KOŚCIAN Polter ul. Poznańska 13, Kiełczewo
32 KRAKÓW Salon Miki Galeria Salvoy, ul. Zakopiańska 105
33  KRAKÓW Salon Miki Galeria Bronowice, ul. Stawowa 61
34 KRAŚNIK Toys World Galeria Szymon i Julia, ul. Urzędowska 551a
35 KWIDZYN Świat Zabawek Galeria Liwa, ul. Marii Konopnickiej 19
36 LESZNO Polter ul. 17 Stycznia 72
37 LĘBORK Comes al. Niepodległości 8
38 LIPIENICE/CHOJNICE Świat Zabawek Galeria Brama Pomorza, ul. Podmiejska 2a
39 LUBARTÓW Toys World ul. Lubelska 22
40 LUBOŃ Skrzat - Świat zabawek kreatywnych ul. Żabikowska 45
41 ŁÓDŹ Świat Zabawek Galeria Sukcesja, al.Politechniki 1
42 ŁÓDŹ Poltago CH Retkinia, ul. Maratońska 24/32
43 ŁUKÓW Toys World ul. Wyszyńskiego 25
44 MIELEC Świat Zabawek Galeria Nawigator, ul. Powstańców Warszawy 4
45 MIŃSK MAZOWIECKI Toys World Galeria Emma, ul. Kościuszki 1
46 MIŃSK MAZOWIECKI FH Ewelina ul. 3 maja 3
47 MORĄG Świat Dziecka ul. 11 Listopada 18
48 MYŚLENICE Świat Dziecka ul. Słoneczna 2d
49 MYŚLIBÓRZ Sklep z zabawkami ul. Spokojna 22
50 NOWY DWÓR GDAŃSKI Sklep Bobas Plac Wolności 9
51 NOWY SĄCZ Mabel ul. Gwardyjska 8
52 NOWY SĄCZ Mabel ul. Gwardyjska 13
53 NOWY TARG Elfik ul. Królowej Jadwigi 29b
54 NYSA Wyspa Szkrabów Paula ul. Rynek 36c
55 OLSZTYN Świat Zabawek Galeria Warmińska, ul. Tuwima 26
56 OŁAWA Sklep Zabawkowy   ul. Rynek  13
57 OSTROŁĘKA Little Big Toys ul. Kilińskiego 31
58 OSTROŁĘKA Świat Zabawek ul. Żeromskiego 126
59 OSTRÓW WIELKOPOLSKI  Świat Dziecka Wyspa Szkrabów ul. Rynek 22
60 OSTRÓDA Świat Dziecka ul. Grunwaldzka 3
61 OSTRZESZÓW Świat Dziecka ul. Powstańców Wielkopolskich 7
62 OTWOCK Bobas ul. Hoża 4
63 PASŁĘK Świat Dziecka ul. Ogrodowa 15
64 PIESZYCE Lammos Kids Zabawki ul. Obywatelska 1 
65 PIŁA Świat Zabawek Galeria Vivo, ul. 14 Lutego 26
66 PIŁA Kraina Zabawek Galeria Kasztanowa,  Al. Powstańców Wlkp. 99
67 PODKOWA LEŚNA Świat Zabawek Galeria Podkowa, ul. Gołębia 26
68 POZNAŃ Pati i Maks ul. Polna 40
69 POZNAŃ Skrzat - Świat zabawek kreatywnych CH Górczyńskie, ul. Głogowska 132/140
70 POZNAŃ Skrzat - Świat zabawek kreatywnych ul. Książęca 15/d
71 PRZEMYŚL Jaś i Małgosia ul. Jagiellońska 15
72 PUCK Comes ul. 10 lutego 50
73  RAWICZ Polter ul. Westerplatte 1/11
74 SIEDLCE Świat Zabawek Galeria Maxim, ul. Katedralna 7
75 SKARŻYSKO KAMIENNA Świat Zabawek Galeria Hermes, ul. Krasińskiego 18
76 SPALICE/OLEŚNICA Świat Zabawek Galeria Pogodne Centrum, ul. Oliwkowa 1
77 STALOWA WOLA Świat Zabawek Galeria Vivo, ul. Fryderyka Chopina 42
78 STARGARD Sklep z zabawkami ul. Mickiewicza 1
79 SWARZĘDZ Kids Zabawki Centrum Handlowe ETC, ul. Poznańska 6
80 SZAMOTUŁY Świat Zabawek Galeria Inbag, ul. Feliksa Nowowiejskiego 3
81 SZCZECIN Świat Zabawek Galeria Outlet Park II, ul. Struga 42
82 SZCZECIN Świat Zabawek Galeria Galaxy, al. Wyzwolenia 18/20
83 SZCZECIN Dinuś Galeria Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
84 TARNOWSKIE GÓRY Sklep Zabawkowy Skrzacik ul. Piłsudskiego 10
85 TARNOWSKIE GÓRY Sklep Zabawkowy Skrzacik ul. Rynek 13
86 TCZEW Świat Zabawek Galeria Kociewska, ul. Pomorska 1
87 TCZEW Elemix s.c. ul. Jasińskiego 15
88 TOMASZÓW LUBELSKI Toys World Galeria Rynek, ul. Traugutta 1
89 TRZCIANKA For Kids ul. Dąbrowskiego 59
90 WAŁBRZYCH Fido ul. 1 Maja 64
91 WARSZAWA Świat Zabawek Galeria Wilanów, ul. Hlonda 10/U10
92 WARSZAWA Bajka Galeria KEN Center, ul. Ciszewskiego 15
93 WARSZAWA Krasnal ul. Wspólna 32a
94 WĄGROWIEC Sklep Zabawkowo-Sportowy ul. Rynek 21
95 WEJHEROWO Dom Dziecka ul. Jan III Sobieskiego 215
96 WIELUŃ Bambi Dziecięca Kraina ul. Różana 4
97 WIELUŃ Sklep DM ul. Fabryczna 2e
98 WILKOWICE Polter ul. Szkolna 11
99 WROCŁAW Akma ul. Worcella 6
100 ZŁOTNIKI Berpo ul. Obornicka 25