ZABAWA Z OBCYMI   •    POBIERZ REGULAMIN


REGULAMIN KONKURSU „ALIEN PARTY”

REGULAMIN KONKURSU KARNAWAŁOWEGO „ALIEN PARTY”

trwającego w okresie 29 stycznia 2019 r. – 09 marca 2019 r.

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie Zakupu Produktu z linii BEN 10  w Sklepie „STREFY BEN 10” - w dniach od 29.01.2019 r. do 09.03.2019 r., przesłanie zgłoszenia mailowego wraz z odpowiedzią na PYTANIE KONKURSOWE i kopią paragonu potwierdzającego zakup Produktu.

 

W związku z tym, ze Konkurs skierowany jest do dzieci, to warunkiem uczestnictwa w nim jest również wyrażenie zgody przez rodzica na udział dziecka w Konkursie, połączonej z akceptacją warunków Konkursu.

 

Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z poniższym Regulaminem Konkursu.

O wyniku Konkursu decydować będą nie tylko kryteria obiektywne, ale również ocenne (jak pomysłowość i kreatywność), podlegające ocenie przez Organizatora.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady wiążące każdego Uczestnika Konkursu.
 2. Konkurs będzie przeprowadzany w dniach od 29 stycznia 2019 r. do 09 marca 2019r. (okres obowiązywania Konkursu).
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający.
 5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora są dostępne w Załączniku numer 4 do Regulaminu.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Uczestnik - osoba dokonująca Zakupu Produktów z Linii BEN 10 oraz udzielająca odpowiedzi na PYTANIE KONKURSOWE.
 2. Rodzic Uczestnika – osoba sprawująca pełną władzę rodzicielską w stosunku do Uczestnika.
 3. Laureat – Uczestnik nominowany przez Organizatora do odbioru Nagrody.
 4. Organizator Konkursu - Epee Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 29a, 70-365 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000204524, o kapitale zakładowym 62.500,00 zł, posiadająca NIP: 9552089043, REGON: 812676849.
 5. Produkty z linii BEN 10 – zabawki i inne artykuły, opatrzone znakami towarowymi BEN 10, oferowane do sprzedaży Klientom w Sklepach „STREFY BEN 10”.
 6. Konkurs - Konkurs karnawałowy „ALIEN PARTY”, którego zasady i warunki uczestnictwa zostały opisane w niniejszym Regulaminie.
 7. Sklep „STREFY BEN 10” – sklep, w którym można nabyć Produkty z linii BEN 10 biorące udział w Promocji. Aktualna lista Sklepów „STREFY BEN 10” jest dostępna w Załączniku numer 1 do Regulaminu oraz na stronie cartoonnetwork.pl/promocja/strefaben10 .
 8. Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, prowadzący Sklep „STREFY BEN 10” wymieniony w Załączniku numer 1 do Regulaminu, oferujący Produkty z linii BEN 10.
 9. Strona konkursowa – strona cartoonnetwork.pl/promocja/alinenparty .
 10. Adres konkursowy – adres e-mail służący do kontaktu Organizatora z rodzicem Uczestnika, tj. Ben10@epee.pl
 11. Zakup – zawarta przez Uczestnika i Sprzedawcę umowa sprzedaży co najmniej jednego Produktu z linii BEN 10 o minimalnej wartości 35,00 zł (trzydzieści pięć złotych 00/100) w sklepie „STREFY BEN 10”.
 12. Minievent – spotkanie zaplanowane przez Organizatora przy udziale Sprzedawcy, prowadzącego Sklep „STREFY BEN 10”, w którym dokonano Zakupu, przeznaczone dla Laureata nagrody Głównej i maksymalnie 10 (dziesięć) zaproszonych przez niego przyjaciół, w terminie ustalonym przez Organizatora, Sprzedawcę i rodzica Uczestnika. Przebieg tego spotkania uzależniony jest od możliwości organizacyjnych danego Sklepu i może przewidywać np. odbycie quizu z wiedzy o Ben 10, malowanie buziek, wizyta maskotki Inferno lub Ben 10, poczęstunek.
 13. Zestaw Alien Party Box – zestaw składający się z masek Alienów (10 szt.), 10 papierowych talerzyków, 10 papierowych kubeczków,  1 obrus,  10 balonów,
  1 girlandy do dekoracji, naklejek (x 10), 10 papierowych Omnitrixow i plakietek oraz zabawek w saszetkach (x 10).

 

ZASADY KONKURSU

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dokonanie Zakupu przez Uczestnika,
  w okresie obowiązywania Konkursu i przesłanie kopii dowodu Zakupu (np. zdjęcia paragonu) pod adres konkursowy.
 2. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie, w tym otrzymania Nagrody, jest również wyrażenie zgody przez rodzica Uczestnika na uczestnictwo w nim dziecka, w tym na administrowanie jego danymi osobowymi w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonieniu Laureatów. Zgoda składana jest wraz z akceptacją warunków Konkursu wyrażonych w niniejszym Regulaminie, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu – w sposób uzgodniony z Organizatorem i w terminie wskazanym w ust.10.
 3. Udział w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na PYTANIE KONKURSOWE:

JAK WEDŁUG CIEBIE WYGLĄDAŁABY IDEALNA IMPREZA KARNAWAŁOWA Z OBCYMI I BEN 10-EM!?

i przesłaniu jej pod adres konkursowy w okresie obowiązywania Konkursu (zgłoszenie konkursowe). Zgłoszenia przesłane po okresie obowiązywania Konkursu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 1. Pytanie konkursowe ma charakter otwarty, a odpowiedź na nie powinna zawierać unikalne treści, stworzone przez Uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. Treść odpowiedzi nie może zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, nie może nawoływać do przemocy, nietolerancji, ani zawierać wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich innych niż Organizator.
 2. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej Komisją), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
 3. Po upływie okresu obowiązywania Konkursu, Komisja przystąpi do wyłonienia Laureatów Konkursu.
 4. Organizator wyłania 100 (sto) Laureatów i tworzy listę Laureatów. O kolejności umieszczenia Laureatów na liście decyduje ocena, przeprowadzona przez Komisję na podstawie odpowiedzi udzielonych na PYTANIE KONKURSOWE, z zastrzeżeniem ust. 11.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że przy wyborze najlepszych zgłoszeń Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę pomysłowość i oryginalność odpowiedzi Uczestnika. Decyzje Komisji są ostateczne. Do uznania odpowiedzi za najlepszą nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
 6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 25 marca 2019 roku. O wynikach Konkursu rodzice Uczestników – Laureatów zostaną powiadomieni niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu, mailowo, pod adres z którego zostało przysłane do Organizatora zgłoszenie konkursowe, wraz z prośba od Organizatora o podanie telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku:

Nagroda zostanie przyznana następnemu w kolejności Uczestnikowi z listy Laureatów.

 1. Nagroda dla Głównego Laureata może zostać przyznana dopiero po wyrażeniu zgody przez rodzica Uczestnika na udział jego dziecka w minievencie oraz na udział rodzica w organizacji tego minieventu (podjęcie kontaktu z rodzicami pozostałych uczestników minieventu, ustalenie terminu minieventu, objęcie nadzorem dzieci uczestniczących w minievencie) – według wzoru stanowiącego Załącznik numer 2 do Regulaminu.
 2. Nagrody dla Laureatów miejsc od drugiego do setnego zostaną wysłane Uczestnikom, na koszt Organizatora, po wyrażeniu zgody przez rodzica Uczestnika na przesłanie Nagrody pod wskazany adres i przetwarzanie tak podanych danych (według wzoru stanowiącego Załącznik numer 3 do Regulaminu).

 

 1. W Konkursie przewiduje się następujące Nagrody:
 2. Nagroda dla Głównego Laureata – składa się z:
 1. Nagrody dla Laureatów miejsc od drugiego do dziesiątego – zestaw karnawałowy i zabawka omnitrix;
 2. Nagrody dla Laureatów miejsc od jedenastego do trzydziestego – zabawka omnitrix;
 3. Nagrody dla Laureatów miejsc od trzydziestego pierwszego do setnego – zabawka w postaci figurki z nowej kolekcji Ben-10 (wysokość 13 cm). Wyboru figurki dokona Organizator w sposób losowy.
 4. Vouchery uprawniające do dokonania zakupów, o których mowa w ust. 1 lit. a), obowiązują w okresie do 28 maja 2019 roku.

 

 

WARUNKI OBOWIĄZYWANIA KONKURSU

 1. Przystąpienie do Konkursu jest skuteczne jedynie wówczas, gdy zostaną dokonane czynności, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Bezskuteczne przystąpienie nie wywołuje żadnych skutków, o których mowa
  w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak pełnego asortymentu Produktów z linii BEN 10 w Sklepach „STREFY BEN 10”.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Uczestnika danych kontaktowych, adresu do korespondencji, adresu email, nr telefonu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Laureatowi, powstałej w związku z podaniem przez Laureata błędnych danych kontaktowych.
 5. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody - rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.

 

ZMIANA ZASAD KONKURSU

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania, zmiany lub odwołania Konkursu (w tym zmiany Regulaminu) w każdym czasie bez podania przyczyny.
 2. Zmiany, o których mowa w ustępach powyższych, zostaną ogłoszone na stronie internetowej cartoonnetwork.pl/promocja/alienparty niezwłocznie po ich podjęciu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacja o Konkursie, zawarta na stronach internetowych, prasie i materiałach reklamowych, nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Organizator nie odpowiada za wadliwe lub niepełne odczytanie informacji dotyczących Konkursu.
 2. Nagroda nie podlega jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi i nie może stanowić podstawy do zgłoszenia wad Produktów z linii BEN 10 nabywanych w związku
  z zamiarem udziału w Konkursie. Nagroda nie jest częścią składową ani częścią zestawu któregokolwiek z zakupionych przez Uczestnika Produktów z linii BEN 10, stanowiących podstawę do udziału w Konkursie.
 3. Wszelkie ewentualne skargi i żądania związane ze sposobem przebiegu Konkursu, Uczestnik obowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia sprzecznego z Regulaminem Konkursu, celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. Skargi rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie sprawy sporne, związane z obowiązywaniem i realizacją Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.

Załącznik numer 1 do Regulaminu KONKURSU KARNAWAŁOWEGO „ALIEN PARTY”

 

Lista Sklepów „STREFY BEN 10”:

 

 

MIASTO

SKLEP

ADRES

1

 BARLINEK

Sklep z zabawkami

ul. Gorzowska 74

2

BARTOSZYCE

Świat Zabawek

Galeria Inbag, ul. Orzeszkowej 2

3

BIAŁA PODLASKA

Świat Zabawek

Galeria SAS, ul. Sidorska 2

4

BIAŁA PODLASKA

Świat Zabawek

Galeria Rywal, ul.Brzeska 27

5

BIAŁYSTOK

Kids World

ALFA Centrum Handlowe, ul. Świętojańska 15

6

BOLSZEWO

Comes

ul. Zamostna 3b

7

CHEŁM

Toys World

Galeria Kamienica 59, ul. Lubelska 59

8

     CHOJNICE

Resler Junior

ul. Stary Rynek 22

9

CHOSZCZNO

Sklep z zabawkami

ul. Malczewskiego 5

10

CIESZYN

Świat Zabawek

Galeria Stela, ul. Wojciecha Korfantego 23, 43-400, tel. 33 851 20 03

11

DĘBNO

Sklep z zabawkami

ul. Kościuszki 15

12

GDAŃSK

Sklep Misie Pysie

Galeria Morena, 1 piętro Schuberta 102A

13

GDYNIA

Sklep Misie Pysie

Centrum Riviera, parter Kazimierza Górskiego 2

14

GNIEZNO

Jumbo Zabawki

ul. Młodzieży Polskiej 3

15

GOSTYŃ

Polter

ul.Energetyka 16

16

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Pati i Maks

ul. Targowa 9a

17

GRUDZIĄDZ

Wyspa Szkrabów

Galeria Stara Kuźnia ul. Włodka 16b

18

INOWROCŁAW

Świat Zabawek

Galeria Solna, ul. Wojska Polskiego 16

19

JAROSŁAW

Jaś i Małgosia

ul. Rynek 8 

20

  JELCZ LASKOWICE

Rena  Zabawki

ul.Bożka 11a

21

JELENIA GÓRA

Świat Zabawek

Galeria Sudecka , al. Jana Pawła II 51

22

KALISZ

Świat Zabawek

Galeria Amber , ul. Górnośląska 82

23

KARTUZY

Świat Zabawek

ul. Gdańska 34

24

KATOWICE

Fido

ul. Przemysłowa 3

25

KATOWICE

Świat Zabawek

Galeria Libero, ul. Kościuszki 229, 40-615, tel. 32 506 50 21

26

KĘPNO

Świat Zabawek

ul.Dąbrowskiego 14

27

 KĘPNO

Świat Dziecka

Rynek 33

28

KIELCE

Kraina Zabawek

Galeria Korona, ul. Warszawska 24

29

 KLUCZBORK

Bambi Dziecięca Kraina

ul.Grunwaldzka 13a

30

KLUCZBORK

Bambi Dziecięca Kraina

ul.Piłsudskiego 22

31

  KOSZALIN

Hurtownia MIŚ

ul. Mieszka I 14

32

KOŚCIAN

Kajtek Plus

ul.Piłsudskiego 20

33

KOŚCIAN

Polter

ul.Poznańska 13 Kiełczewo

34

 KRAKÓW

Salon Miki

Galeria Salvoy, ul. Zakopiańska 105

35

 KRAKÓW

Salon Miki

Galeria Bronowice, ul. Stawowa 61

36

KRAŚNIK

Toys World

Galeria Szymon i Julia, ul. Urzędowska 551a

37

 KWIDZYN

Świat Zabawek

Galeria Liwa, ul. Marii Konopnickiej 19

38

LESZNO

Polter

ul.17 Stycznia 72

39

 LĘBORK

Comes

al. Niepodległości 8

40

LIPIENICE/CHOJNICE

Świat Zabawek

Galeria Brama Pomorza, ul. Podmiejska 2a

41

 LUBARTÓW

Toys World

ul. Lubelska 22

42

 LUBOŃ

Skrzat - Świat zabawek kreatywnych

ul. Żabikowska 45

43

ŁÓDŹ

Świat Zabawek

Galeria Sukcesja, al.Politechniki 1

44

 ŁÓDŹ

Poltago

CH Retkinia, ul. Maratońska 24/32

45

 ŁUKÓW

Toys World

ul. Wyszyńskiego 25

46

   MIELEC

Świat Zabawek

Galeria Nawigator , ul. Powstańców Warszawy 4

47

  MIŃSK MAZOWIECKI

FH Ewelina

Ul. 3 maja 3
               05-300  Mińsk Mazowiecki

48

   MIŃSK MAZOWIECKI

Toys World

Galeria Emma, ul. Kościuszki 1

49

 MORĄG

Świat Dziecka

11 Listopada 18

50

  MYŚLENICE

Świat Dziecka

ul. Słoneczna 2d

51

  MYŚLIBÓRZ

Sklep z zabawkami

ul. Spokojna 22

52

 NOWY DWÓR GDAŃSKI

Sklep Bobas

plac Wolności 9

53

 NOWY SĄCZ

Mabel

ul. Gwardyjska 8

54

  NOWY SĄCZ

Mabel

ul. Gwardyjska 13

55

NOWY TARG

Elfik

ul. Królowej Jadwigi 29b

56

NYSA

Wyspa Szkrabów Paula

ul.Rynek 36c

57

OLSZTYN

Świat Zabawek

Galeria Warmińska, ul. Tuwima 26

58

 OŁAWA

Sklep Zabawkowy 

ul.Rynek  13

59

   OSTROŁĘKA

Little Big Toys

ul. Kilińskiego 31

60

OSTROŁĘKA

Świat Zabawek

ul. Żeromskiego 126

61

 OSTRÓW WIELKOPOLSKI 

Świat Dziecka Wyspa Szkrabów

Rynek 22

62

 OSTRÓDA

Świat Dziecka

ul. Grunwaldzka 3

63

OSTRZESZÓW

Świat Dziecka

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

64

OTWOCK

Bobas

ul. Hoża 4

65

  PASŁĘK

Świat Dziecka

ul. Ogrodowa 15

66

PIESZYCE

Lammos Kids Zabawki

ul.Obywatelska 1

67

  PIŁA

Świat Zabawek

Galeria Vivo, ul. 14 Lutego 26

68

 PIŁA

Kraina Zabawek

Galeria Kasztanowa Aleja Powstańców Wlkp. 99

69

PODKOWA LEŚNA

Świat Zabawek

Galeria Podkowa,  ul.Gołębia 26

70

 POZNAŃ

Pati i Maks

ul. Polna 40

71

 POZNAŃ

SKRZAT - Świat zabawek kreatywnych

CH Górczyńskie, ul. Głogowska 132/140

72

POZNAŃ

SKRZAT - Świat zabawek kreatywnych

ul. Książęca 15/d

73

PRUSZKÓW

Świat Zabawek

Galeria Nowa Stacja Pruszków, ul. Sienkiewicza 19, 05-800, tel. 22 379 59 17

74

 PRZEMYŚL

Jaś i Małgosia

ul. Jagiellońska 15

75

PUCK

COMES

ul. 10 lutego 50

76

 RAWICZ

Polter

ul.Westerplatte 1/11

77

SIEDLCE

Świat Zabawek

Galeria Maxim, ul. Katedralna 7

78

SKARŻYSKO KAMIENNA

Świat Zabawek

Galeria Hermes, ul. Krasińskiego 18

79

SPALICE/OLEŚNICA

Świat Zabawek

Galeria Pogodne Centrum, ul. Oliwkowa 1

80

  STALOWA WOLA

Świat Zabawek

Galeria Vivo, ul. Fryderyka Chopina 42

81

STARGARD

Sklep z zabawkami

ul. Mickiewicza 1

82

 SWARZĘDZ

Kids Zabawki

ETC ul. Poznańska 6

83

SZAMOTUŁY

Świat Zabawek

Galeria Inbag, ul. Feliksa Nowowiejskiego 3

84

  SZCZECIN

Świat Zabawek

CH Galeria Outlet Park II, ul. Struga 42

85

  SZCZECIN

Świat Zabawek

Galeria Galaxy, al. Wyzwolenia 18/20

86

  SZCZECIN

Dinuś

Galeria Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42

87

TARNOWSKIE GÓRY

Sklep Zabawkowy Skrzacik

ul.Piłsudskiego 10

88

TARNOWSKIE GÓRY

Sklep Zabawkowy Skrzacik

ul.Rynek 13

89

TCZEW

Świat Zabawek

Galeria Kociewska , ul. POMORSKA 1

90

  TCZEW

"Elemix" S.C.

ul. Jasińskiego 15

91

TOMASZÓW LUBELSKI

Toys World

Galeria Rynek, ul. Traugutta 1

92

TRZCIANKA

For Kids

ul. Dąbrowskiego 59

93

WAŁBRZYCH

Fido

ul. 1 Maja 64

94

WARSZAWA

Bajka

ul. Belgradzka 14 lok. U18, 02-793 Warszawa

95

WARSZAWA

Świat Zabawek

Galeria Wilanów, Ks.Pr.A.HLONDA 10/U10

96

 WARSZAWA

Bajka

Galeria Ken Center, ul. Ciszewskiego 15

97

 WARSZAWA

Krasnal

ul. Wspólna 32a

98

 WĄGROWIEC

Sklep Zabawkowo-Sportowy

ul. Rynek 21

99

WEJHEROWO

Dom Dziecka

ul. Jan III Sobieskiego 215

100

  WIELUŃ

Bambi Dziecięca Kraina

ul.Różana 4

101

  WIELUŃ

DM

ul.Fabryczna 2e

102

WILKOWICE

Polter

ul.Szkolna 11

103

 WROCŁAW

Akma

ul.Worcella 6

104

ZŁOTNIKI

Berpo s.c.

ul.Obornicka 25 62-002 Złotniki

102

 www.allebazar24.pl

 

 

103

www.krainazabawek24.pl

 

 

104

www.eswiatzabawek.pl

 

 

105

 www.fido.com.pl

 

 

106

 www.mikizabawki.pl

 

 

       

 

Załącznik numer 2 do Regulaminu KONKURSU „ALIEN PARTY”

 

-WZÓR OŚWIADCZENIA-

 

 

 

______________________

Imię i Nazwisko rodzica Uczestnika

 

______________________

Adres zamieszkania rodzica Uczestnika

 

______________________

c.d. adresu

 

______________________

numer telefonu

 

DO

 

Epee Polska Sp. z o.o.

 1. Jagiellońska 29a

70-365 Szczecin

 

 

Ja, niżej podpisana/y – oświadczam, że jako rodzic Uczestnika Konkursu „ALIEN PARTY” zapoznałem się z:

(imię i nazwisko)

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na wzięcie udziału w organizacji minieventu  - w tym poprzez utrzymywanie stałego kontaktu z Organizatorem, podjęcie kontaktu z rodzicami pozostałych uczestników minieventu, ustalanie terminu minieventu, objęcie nadzorem dzieci uczestniczących w minievencie.

 

 

 

______________________

miejscowość, data, podpis

Załącznik numer 3 do Regulaminu KONKURSU „ALIEN PARTY”

 

-WZÓR OŚWIADCZENIA-

 

 

 

______________________

Imię i Nazwisko rodzica Uczestnika

 

______________________

Adres zamieszkania rodzica Uczestnika

 

______________________

c.d. adresu

 

______________________

numer telefonu

 

DO

 

Epee Polska Sp. z o.o.

 1. Jagiellońska 29a

70-365 Szczecin

 

 

Ja, niżej podpisana/y – oświadczam, że jako rodzic Uczestnika Konkursu „ALIEN PARTY” zapoznałem się z:

(imię i nazwisko)

 

 

 

 

______________________

miejscowość, data, podpis

Załącznik numer 4 do Regulaminu KONKURSU KARNAWAŁOWEGO „ALIEN PARTY”

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(klauzula informacyjna RODO)

 

 1. Administrator danych i dane kontaktowe:

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka:

Epee POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 29a, 70-365 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000204524, o kapitale zakładowym 62.500,00 zł, posiadająca NIP: 9552089043, REGON: 812676849.

Kontakt z administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie Państwo uzyskać:

Jednocześnie informujemy, że administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci (zwane dalej danymi osobowymi lub danymi) przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków Organizatora Konkursu karnawałowego „ALIEN PARTY”, w tym w szczególności rozpoznania zgłoszenia konkursowego, wyłonienia Laureatów, podjęcia z Państwem kontaktu w celu poinformowania o wyniku Konkursu, wydania Nagrody (w tym zorganizowania minieventu) lub rozpoznania zgłoszonego przez Państwa wniosku/żądania (w tym reklamacji).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przekazana przy podjętym kontakcie z administratorem danych (udzielona w trakcie kontaktu z Organizatorem, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej).

 

 1. Odbiorcy danych osobowych.

W przypadku danych osobowych przekazywanych nam w związku ze zgłoszeniem do udziału w Konkursie – mogą być one przekazywane do przetwarzania:

Przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych będzie odbywać się przy udziale pracowników i osób współpracujących z administratorem, na podstawie stosownego upoważnienia.  

W związku z koniecznością wydania Nagrody, nie będziemy przekazywać danych osobowych, w ten sposób nam udostępnionych, innym podmiotom.

Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych.

 

 1. Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wydania Państwu Nagrody (po przekazaniu Nagrody dane zostaną usunięte);

 

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

EPEE POLSKA Sp. z o.o. nie będzie podejmować - w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym o profilowanie - żadnych dotyczących Państwa lub Państwa dzieci decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa lub dzieci skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Państwo lub Państwa dzieci wpływały.

 

 1. Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. b) prawo do uzyskania potwierdzenia o przetwarzaniu danych osobowych,
 3. c) prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania informacji o tych danych,
 4. d) prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 5. e) prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli dane te nie są już niezbędne administratorowi lub w innych przewidzianych prawem sytuacjach, chyba że zachodzi sytuacja wyłączająca obowiązek usunięcia danych przez administratora,
 6. f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli dane są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, administrator nie potrzebuje już danych lub jeżeli został wniesiony sprzeciw,
 7. g) prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania danych innemu administratorowi lub żądania przesłania danych innemu administratorowi przez EPEE POLSKA Sp. z o.o., o ile jest to technicznie możliwe,
 8. h) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na Państwa szczególną sytuację, w przypadku, kiedy dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 9. i) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z EPEE POLSKA Sp. z o.o. w najwygodniejszy dla Państwa ze sposobów wskazanych w pkt. 1.

 

 1. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania takich danych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w konkursie i wydania Nagrody. Taki sam skutek wywoła cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed wydaniem Nagrody przez Organizatora.